Design WeekEnd

Правила
за участие

designweekend.co / houserules

Правила за участие

Последна промяна: 25.10.2023 г.


1. Организатор на състезанието

1.1. Тридневно дизайн състезание Design WeekEnd 2023 за ученици и студенти, наричано за краткост състезанието или Design WeekEnd 2023 се организира от Design WeekEnd, начело с Емил Тотев, наричани по-нататък организаторите.

1.2. Състезанието ще се проведе в залите на корпус 4 на Технически университет София, филиал Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов 25, град Пловдив, наричани за краткост залата.


2. Официални правила

2.1. Участниците в състезанието са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на състезанието, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайтa designweekend.co/houserules до два месеца преди и са достъпни до два месеца след състезанието. Повече информация може да бъде получена на info[at]designweekend.co

2.3. Организаторите си запазват правото да променят или допълват Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта designweekend.co/houserules

2.4. С участието си в състезанието участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да ги спазват, както и да следят за тяхното спазване.


3. Право на участие

3.1. В състезанието имат право да участват ученици в 10, 11 и 12 клас, навършили 16 години, както и студенти в редовна или задочна форма, без значение от курса или специалността на обучение.

3.2. Участниците в състезанието, на вързаст под 18 години, е необходимо преди състезанието да изтеглят Декларация за родителско съгласие . Декралацията трябва да бъде попълнена от родител/настойник на лицето и да бъде у него и в трите дни на състезанието.

3.3. Участниците в състезанието е нужно, ако бъдат помолени, да представят валиден документ, удостоверяващ че участникът е ученик или студент в настоящата академична година.

3.4. Организаторите имат право да не допуснат до участие в състезанието участници, без необходимост от обяснение.

3.5. Организаторите имат право да дисквалифицират участник/участници от състезанието при неспазване на Официалните правила.

3.6. По преценка на организаторите, в състезанието могат да се допуснат и участници, които не са ученици или студенти в момента на участието си.


4. Авторски права

4.1. Участниците запазват своите авторски права за всичко, създадено по време на състезанието.

4.2. Организаторите, както и трети лица/фирми (спонсори и/или партньори на състезанието), получават правото да използват материалите, създадени от участниците по време на състезанието, с промоционални и други цели.

4.3. Организаторите съдействат при комуникацията между участниците и трети лица/фирми, що се отнася до предотсъпване/продажба на материали, създадени по време на състезанието.


5. Лични права

5.1. Участниците се съгласяват да бъдат снимани във фотографски и видео материали по време на състезанието.

5.2. Организаторите, както и трети лица/фирми (спонсори и/или партньори на състезанието), получават правото да използват същите фотографски и видео материали с промоционални и други цели.

5.3. Участниците се съгласяват снимки и видео с тях, техните лица включително, да бъдат споделени от организаторите чрез способите на модерните социални мрежи с цел, но не ограничаващи се до, промоция и повишаване интереса към състезанието.

5.4. Участниците се съгласяват да не създават или навлизат в конфликтни ситуации, без значение от естеството, да стимулират и подкрепят екипната работа.

5.5. Участниците се задължават да носят и показват при поискване своя идентификационен бадж през трите дни на събитието на територията на залата.


6. Здраве

6.1. Организаторите не носят отговорност за здравословни проблеми, които може да развиете по време на състезанието.

6.2. Организаторите не осигуряват медицинска грижа на място по време на състезанието.

6.3. Състезателите сами осигуряват нужните лекарства при наличие на хронични или лесно отключващи се заболявания.


7. Забрани

7.1. На участниците се забранява употреба на наркотици и други упойващи вещества през трите дни на събитието на територията на залата и в район от 100 метра около нея.

7.2. На участниците се забранява внасянето на алкохол, наркотици и други упойващи вещества през трите дни на събитието на територията на залата.

7.3. Участници във видимо нетрезво или неадекватно състояние няма да бъдат допуснати до участие в състезанието от организаторите.

7.4. Забранява се употреба на цигари и/или други тютюневи продукти в затворените помещения на залата или на места, необособени за целта.

7.5. Забранява се употребата на електронни цигари, вейп (vape) устройства, тютюно-нагряващи устройства (IQOS, glo) и други производни в затворените помещения на залата или на места, необособени за целта.


8. Пространство

8.1. На участниците се забранява кражба или временно отнемане на вещи на организатори, други участници или на залата.

8.2. На участниците се забранява изграждане на нови или промяна и/или премахване на съществуващи конструкции в залата.


9. Публичност

9.1. С участието в състезанието участниците се съгласяват, че, в случай на спечелване на награда, техните имена, снимка или други лични данни (мейл, телефон, възраст, учебно заведение) биха могли да бъдат използвани от организаторите.

9.2. Участниците се съгласяват, при спечелване на награда, че техните имена, снимка и местоживеене могат да бъдат използвани в аудио, видео, печатни и публикувани в интернет материали.

9.3. В допълнение на предходните, участниците дават съгласието си организаторите да ги търсят на предоставен от тях метод за контакт по време и във връзка със състезанието, а също и в период от 18 месеца след него.При неяснота или трудност при тълкуването на Официалните правила, моля, свържете се с нас на info[at]designweekend.co